Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 12 november 2018

Slutsats i rapport: Klövviltstammen är för stor

Klövviltstammen måste anpassas efter fodertillgången för att minska betesskadorna. Det fastställer en ny rapport.

 Klövviltstammen är för stor i förhållande till foderläget. Det är man överens om i den rapport som nu går ut på remiss.
Klövviltstammen är för stor i förhållande till foderläget. Det är man överens om i den rapport som nu går ut på remiss. FOTO: Rolf Segerstedt

Röjning och gallring ska utföras i rätt tid och gödsling och nya trädslag bör testas. Det är ett par av de förslag för att öka produktionen i skogen som finns med i den rapport som Skogsstyrelsen i samverkan med skogsnäringen, forskning och den ideella miljörörelsen tagit fram och som nu går ut på en remissrunda.

Mer skogsråvara behövs

– Allt talar för att efterfrågan på skogsråvara kommer att öka där skogen kommer att spela en stor roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Med det här vill vi lyfta fram vad som skulle kunna göras för att öka skogsproduktionen, samtidigt som vi bidrar till andra samhällsmål, säger Erik Normark, skogsskötselspecialist på Skogsstyrelsen och rapportförfattare.

Ett av förslagen för att öka produktionen är en snabb anpassning av mängden klövvilt för att minska skadorna av viltets bete i skogen. I rapporten konstateras att om Sverige halverar älgstammen skulle man hamna på samma älgtäthetsnivå som Lettland men ändå en bra bit ner till finländsk nivå.

Äbin ska bekostas av staten

Andra förslag vad gäller viltförvaltningen är att utvärdera vilken myndighet som ska sköta den. Ett förslag är också att staten bekostar Äbin, älgbetesinventeringen.

Läs mer: Låt en myndighet sköta älgförvaltningen

I rapporten föreslås också åtgärder som ska bidra till att skötselåtgärder, som till exempel gallring och röjning, utförs i rätt tid. Till åtgärderna hör utökad rådgivning, ändringar i Skogsstyrelsens återväxtuppföljning.

Ökad produktion nås även med förbättrat skogsodlingsmaterialet och därför är en åtgärd som föreslås fortsatt satsning på trädförädling.

Öka skogsgödslingen

Rapporten påpekar att skogsgödsling ökar tillväxten i skogen och därmed bidrar positivt till klimatarbetet . Därför bör fler gödsling testas i fler lämpliga skogsområden. En översyn bör göras av Skogsstyrelsens råd om gödsling. Ett annat förslag för att öka produktionen är att fler nya trädslag ska testas under kontrollerade former.

Läs mer: Ny rapport om skogsproduktion

Friska och produktiva skogar

– I alla åtgärdsförslag har vi försökt väva samman en ökad produktion med andra samhällsmål som till exempel de nationella miljömålen. Vi ser då att förslagen kan stärka flera mål samtidigt, och utifrån det behöver vi nu ha en så bred diskussion som möjligt för att få en skogsskötsel som ger friska och produktiva skogar, säger Erik Normark.

Fyra seminarier

Förslagen i den nästan 200 sidor omfattande rapporten ska diskuteras vid fyra seminarier runt om i landet: Skellefteå, Växjö, Örebro och Östersund. Tanken är att få en bred diskussion på seminarierna där bland annat skogssektorn, ideella organisationer och andra myndigheter har möjlighet att delta.

Remisstiden är november till januari och de slutgiltiga förslagen beräknas vara färdiga i en sista rapport som släpps mars-april 2019.

Läs mer: Debatt: Sätt mål för svenskskogsproduktion

Bakgrund:

Under 2016 tog Skogsstyrelsen initiativ till Samverkansprocessen för skogproduktion. Tidigare i år levererade fyra arbetsgrupper bestående av representanter från skogsnäringen fram förslag på möjliga åtgärder inom fyra åtgärdsområden:

· Friska skadefria skogar

· Ändamålsenlig infrastruktur

· Effektiv skogsskötsel

· Produktionshöjande åtgärder.

Arbetsgruppernas arbete har fungerat som underlag inför den här rapporten. Även forskare har engagerats under arbetet.

Relaterade artiklar

Till toppen