Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 11 mars 2019

Skogsbruksplanen – ett verktyg för att sköta skogen rätt

Vill du nå målen med ditt skogsägande? Då ska du upprätta en skogsbruksplan. Med den får du ett effektivt verktyg som hjälper dig att sköta skogen rätt så att den blir mer värdefull.

 Digitala skogsbruksplaner är lättillgängliga i dator, smartphone eller surfplatta.
Digitala skogsbruksplaner är lättillgängliga i dator, smartphone eller surfplatta. FOTO: ROLF SEGERSTEDT

Enkelt uttryckt är en skogsbruksplan en beskrivning av en skogsfastighet vid ett givet tillfälle samt förslag på skötselåtgärder för de kommande tio åren.

Hjälper hålla koll

Tanken är att den ska underlätta för skogsägaren att planera hur skogen praktiskt ska skötas.

– Skogsbruksplanen är ett verktyg som hjälper skogsägaren att ha koll på när det är dags att röja, gallra eller slutavverka olika i bestånd, men också var du ska ta särskilda hänsyn till naturvård, kulturmiljö eller andra värden, säger Hans-Ulrich Kalnins som är expert på skogsbruksplaner på Skogsstyrelsen.

 Hans-Ulrich Kalnins, expert på skogsbruksplaner på Skogsstyrelsen.
Hans-Ulrich Kalnins, expert på skogsbruksplaner på Skogsstyrelsen. FOTO: Privat

Ekonomiskt underlag

Och som de flesta vet: Ju bättre skogen sköts, desto mer värdefull blir den.

– Därför är skogsbruksplanen även ett stöd för ekonomisk planering på både kort och lång sikt och faktiskt ett värdefullt underlag när man beställer olika skogliga tjänster, säger Hans-Ulrich Kalnins.

Inget lagkrav

Det finns inget lagkrav på att skogsägare måste ha en skogsbruksplan.

– Men jag tycker att alla skogsägare behöver en skogsbruksplan. Däremot behöver inte alla skogsbruksplaner se likadana ut, säger Hans-Ulrich Kalnins.

FSC kräver dokumentation

Beroende på hur stor skogsfastigheten är kan man välja hur detaljerad informationen i skogsbruksplanen ska vara och hur noggrant data ska samlas in. Certifieringarna FSC och PEFC kräver dock att man dokumenterar sitt skogsbruk i en skogsbruksplan.

Egna målen styr

Markägarens egna mål med sin skogsfastighet ska vara grunden i skogsbruksplanen.

– Det är viktigt att den som gör skogsbruksplanen har en dialog med skogsägaren så att det är tydligt vilka målen är.

Fakta: Minimikrav för en FSC-anpassad skogsbruksplan.

Mål för skogsskötseln.

Karta över fastigheten med fastighets- och ägoslagsgränser.

Redovisning av ägoslag med arealuppgifter.

Fastighetsgränser mellan produktiv skogsmark, impediment (lågproduktiv mark), jordbruksmark, vägar och bebyggelse.

Registrerade nyckelbiotoper och andra naturvårdsavsatta skogsarealer, beskrivna med mål och eventuell skötsel. Denna information är offentlig och ska kunna visas upp för vem som helst.

Områden som är lövdominerade.

Bestånd som domineras av främmande trädslag, till exempel contorta, Sitka och Douglas.

Registrerade fornminnen och värdefulla kulturlämningar.

Områden av särskild betydelse för renskötseln.

Gällande servitut, naturvårdsavtal och bildade naturreservat.

Planerade och utförda åtgärder för skogs- och naturvård, till exempel virkesuttag och skötsel.

Andra större förändringar på den certifierade marken.

Källa: FSC

Målen påverkar åtgärder

Det finns ingenting som hindrar att man kombinera flera olika mål. Vanligast är produktionsmål, men man kan även ha mål när det gäller exempelvis naturvård eller jakt.

– Målen påverkar vilka åtgärder som föreslås i planen och ofta är det så att markägaren också vill ha rådgivning, säger Hans-Ulrich Kalnins.

Ingen mall för planen

Egentligen finns det inga formella regler för exakt vad en skogsbruksplan måste innehålla, men däremot finns de en praxis för vad som normalt ingår. En skogsbruksplan består i grunden av två delar. Den ena delen är en beskrivning av hur skogen såg ut vid det tillfälle när den inventerades och den andra delen är ett antal råd om hur skogen ska skötas de kommande tio åren.

Beskriver skogen

De flesta skogsbruksplaner innehåller en karta över skogsfastigheten där skogen är indelad i avdelningar. Till varje avdelning finns en beskrivning av skogens tillstånd och vilka åtgärder som föreslås i skogsskötseln.

Fakta: Skogsbruksplan i korthet

Ger en beskrivning av hur skogen såg ut vid tillfället när skogen inventerades.

Sätter målen med skogsägandet.

Hjälper till att ha koll på när det är dags att röja, gallra eller slutavverka.

Ett stöd för ekonomisk planering på både kort och lång sikt.

Är ett värdefullt underlag när man beställer olika skogliga tjänster.

Har man en plan kan man FSC-anpassa den.

– Dessutom brukar det alltid finnas en sammanställning av exempelvis virkesförrådet, ägoslag och fördelning på åldersklasser, huggningsklasser och målklasser. Uppgifter som hjälper till att ge en övergripande bild av skogsfastigheten, säger han.

Dessa uppgifter har även ett stort värde för värdering av skogen.

Digital plan smidigt

Att en skogsbruksplan är lättillgänglig är en fördel för att den ska vara lätt att uppdatera och vara enkel att ha med sig. En skogsbruksplan som ett pappersdokument i en pärm fungerar fortfarande, speciellt om man har en liten skogsfastighet. Men med digitala skogsbruksplaner tillgängliga i dator, smartphone eller surfplatta, antingen i ett webbgränssnitt eller som app, är naturligtvis planen ännu mer tillgänglig och det är lättare att uppdatera innehållet och dokumentera åtgärder.

Samma information

– Det blir helt enkelt ett mer levande dokument, säger Hans-Ulrich Kalnins. Dessutom kan både rådgivaren och skogsägaren ha tillgång till samma information.

En digital skogsbruksplan kan dessutom innehålla mycket mer än avdelningsbeskrivningar, som exempelvis kassaflödesanalyser och avverkningsplanering.

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen