Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 6 september 2019

Skogsägare kan söka stöd

Som skogsägare kan du söka olika sorters ekonomiskt stöd. Men det gäller att veta till vilken myndighet man ska vända sig.

 Håkan Kling, Skogsstyrelsen
Håkan Kling, Skogsstyrelsen FOTO: Magnus Lindh

Nokåsstödet (stöd till natur och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen) är tillsammans med Skogens miljövärden de vanligaste ekonomiska stöden som man som skogsägare kan söka. Båda söks via Skogsstyrelsen, men det är bra att även stämma av med länsstyrelsen och berätta vilka åtgärder du planerar.

Syftet att berika skogsmiljöer

När det gäller åtgärder i vatten måste kontakt tas med länsstyrelsen.

– Syftet med Nokås är att berika skogsmiljöer av allmänt intresse. Åtgärderna ska bland annat främja naturvärden och bevara äldre kulturmiljöer. Det kan exempelvis vara att skydda små vattendrag och återställa den hydrologiska balansen genom att ta bort vandringshinder, eller återställa lekplatser för fisken, säger Håkan Kling, skogskonsulent på Skogsstyrelsen i Sala.

Nokås-stöd går även att söka för anläggande av grunda våtmarker som skapar liv och gynnar den biologiska mångfalden.

EU-pengar

Stödet Skogens miljövärden är tänkt att utveckla natur- och kulturvärden i skogen. Bidraget betalas ut i form av fasta ersättningar för olika åtgärder. Stödet sker med EU pengar inom ramen för Landsbygdsprogrammet.

– Ofta handlar det om naturvärden kopplade till lövträd, exempelvis genom att skapa värdefulla lövskogsmiljöer genom selektivt uttag av gran. Andra åtgärder som gynnar livet i ett kulturlandskap är ett selektivt uttag av barr som bevarar värdefulla brynmiljöer mot jordbruksmark, samt att frihugga gamla ekar. Man kan också få bidrag för att anlägga dikesproppar och skapa en våtmark i skogen. Även naturvårdsbränning går att söka stöd för, berättar Håkan Kling.

Mer information hittar du hos Skogsstyrelsen.

Fakta: Våtmark/viltvatten på åkermark

Skogsägare som äger åkermark och vill anlägga en våtmark eller viltvatten på denna kan vända sig till Jordbruksverket och sin länsstyrelse för att få information om vilka bidrag som ges. Markägaren kan få anläggningsstöd på upp till 90 procent av de faktiska kostnaderna. Ersättningen för löpande skötsel är 4000 till 5000 kronor per hektar. Storleken på stöden varierar, högst är det när det handlar om obrukad åker i anslutning till skog.

Mer information finns på www.jordbruksverket.se

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen