Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 16 oktober 2017

Ideella föreningar får rätt att överklaga avverkningar enligt skogsvårdslagen

Ideella föreningar föreslås få rätt att överklaga avverkningar i fjällnära skog och ädellövskog, enligt den så kallade talerätten. Det framgår av översynen av skogsvårdslagen som nu är klar. Utredaren lämnade över betänkandet till regeringen i dag.

Efter att utredningen har försenats i flera omgångar har utredaren Fredrik von Arnold i dag, måndag, överlämnat betänkandet ”En rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen”.

Ideella föreningar får överklaga tillstånd

Utredaren föreslår en utvidgad rätt att överklaga vissa beslut från Skogsstyrelsen, närmare bestämt beslut om tillstånd för avverkning av fjällnära skog och ädellövskog. Utredarens bedömning är att skogsvårdslagen är en sådan lag som omfattas av Århuskonventionen, och att Sverige är förpliktigat att säkerställa en rätt till överprövning av vissa beslut.

Förslaget innebär att ideella föreningar och andra juridiska personer får överklaga tillstånd och villkor för avverkning i fjällnära skog och ädellövskog, samt även föreläggande eller förbud med anledning av en underrättelse om avverkning eller annan tillsyn enligt skogsvårdslagen.

PREMIUM: Kritik mot utredning av skogsvårdslagen

När det gäller övriga beslut från Skogsstyrelsen föreslås inga förändringar, utan där är det fortsatt inte möjligt att överklaga.

Enligt utredaren är antalet ärenden som blir möjliga att överklaga drygt 1 000 per år, av omkring 60 000 underrättelser om avverkning med mera som kommer in varje år. Utredaren bedömer att antalet beslut som går till överklagande landar på ett tiotal per år, om överklagandefrekvens är någon eller några procent.

Sanktionsavgifter föreslås

Utredaren föreslår också att det införs sanktionsavgifter för uteblivna anmälningar om avverkning och att straffbestämmelserna för dessas skyldigheter upphävs. I stället ska alltså en avgift tas ut av markägaren om anmälningspliktiga åtgärder påbörjas utan att Skogsstyrelsen underrättats. Sanktionsavgiften för oanmäld avverkning föreslås ligga på 5 000 kronor per påbörjat hektar. Målet med avgiften är bättre regelefterlevnad, ökad tydlighet för markägare och att underlätta Skogsstyrelsens tillsynsarbete. Läs hela utredningen HÄR.

PREMIUM: Allt fler skogsägare tvingas stämma staten

Fakta: Utredningen

Regeringen tillsatte i november 2015 en särskild utredare till utredningen ”Rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen”.

I uppdraget låg bland annat att

– Föreslå var ansvaret för att fullgöra skyldigheter enligt skogsvårdslagstiftningen ska ligga.

– Identifiera behov av att tydliggöra bestämmelserna om överklagande av beslut i lagen, med anledning av Århuskonventionen och den så kallade talerätten.

– Ta ställning till om oriktigt lämnande av uppgifter ska straffbeläggas.

Efter ett uttalande från utredaren Charlotta Riberdahl, där privat ägande av skogsmark ifrågasattes, byttes hon ut och Fredrik von Arnold utsågs i november 2016 till ny utredare. Slutredovisningen av utredningen har skjutits fram flera gånger.

Den 16 oktober lämnades betänkandet över till regeringen.

LÄS MER: ”Regeringen äventyrar skogspolitiken”Kritik mot utredning av skogsvårdslagenBucht sparkar skogsutredare

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen