Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 30 januari 2019

För att nå skogens miljömål krävs kraftigare tag

Miljömålet för svenska skogar kommer inte att kunna nås till 2020. Därför vill Skogsstyrelsen se ökad miljöhänsyn vid avverkning, ökad areal som brukas med hyggesfritt och fortsatt inventering av skogar med höga naturvärden.

 Fortsatta insatser krävs om miljömålen ska uppnås.
Fortsatta insatser krävs om miljömålen ska uppnås. FOTO: Mostphotos

Sveriges miljökvalitetsmål följs upp varje år men vart fjärde år gör Skogsstyrelsen en större utvärdering av arbetet med miljökvalitetsmålet Levande skogar. Nu visar den stora uppföljningen att målet inte kommer att kunna nås till 2020 med de åtgärder som hittills är beslutade. Det är samma resultat som vid den årliga uppföljningen 2017.

– Det är uppenbart att det behövs fortsatta insatser, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist i ett pressmeddelande.

Fler åtgärder behövs

Skogsstyrelsen menar att de åtgärder och styrmedel som finns i dag inte räcker för att nå målet. För att förstärka utvecklingen hävdar Skogsstyrelsen att det behövs en rad åtgärder. Det handlar om förbättrad miljöhänsyn vid avverkning. En ökning av areal som brukas med hyggesfria metoder och mer naturvårdande skötsel.

Veta var

Det behövs även bättre kunskap om var skogar med höga naturvärden finns i landskapet och ett långsiktigt skydd av skogar med höga naturvärden.

– För att bibehålla biologisk mångfald är det fortsatt viktigt att skyddsvärda skogar inte avverkas, utan bevaras. Antingen genom formellt skydd eller frivilliga avsättningar säger Camilla Andersson, miljöstrateg på Skogsstyrelsen.

Mycket positivt görs

Men även om målen inte kommer att kunna nås till 2020 gör Skogsstyrelsen bedömningen att utvecklingen blir positiv de närmaste 20 åren om dagens åtgärder och ambitioner fortsätter i samma takt.

De menar att det har satsats resurser till bland annat formellt skydd av skog och naturvårdande skötsel och att det inom skogsbruket pågår ett omfattande arbete för att förbättra skogsbrukets hänsyn till miljön vid avverkning.

Göra bra bättre

Skogsstyrelsen lyfter också fram att en stor andel av skogsmarken är certifierad och stora arealer frivilliga avsättningar undantas virkesproduktion. Vidare skriver de att mängden ruttnande död ved på marken och äldre lövrik skog, som är viktig för många arter, har ökat de senaste decennierna.

– Vi ska fortsätta på den inslagna vägen och göra det ännu bättre och då väntas vi också se en positiv utveckling de närmaste decennierna, säger Herman Sundqvist.

Gamla miljösatsningar

Skogsstyrelsens utvärderingar och bedömningar utgår från de förutsättningar som gällde i november 2018. Därmed bygger de på de miljösatsningar som regeringen infört i budgeten 2018, till exempel mer pengar till områdesskydd, naturvårdande skötsel och införandet av en landsomfattande nyckelbiotopsinventering.

Läs hela utvärderingen här.

Relaterade artiklar

Kommentarer

Genom att kommentera på Skogsbruk så godkänner du våra regler.

Till toppen