Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 11 januari 2019

En fjärdedel av norra Norrlands framtidsskogar mår dåligt

I norra Norrland har en fjärdedel av barrskogen i åldrarna 18–28 år nedsatt hälsa. Det bedömer Skogsstyrelsen i en rapport som ännu inte offentliggjorts. Parallellt med älgbetning är eskalerande angrepp av olika svamparter den bakomliggande orsaken.

 Tall, törskatesvamp, skogsskador.
Tall, törskatesvamp, skogsskador. FOTO: Rolf Segerstedt

– Skadorna i norra Norrland är ett allvarligt problem för regionens skogsägare, ingen tvekan om det, säger Clas Fries, skogsskötselspecialist på Skogsstyrelsen, som under flera år har följt den pågående utvecklingen i Norr- och Västerbotten.

 Clas Fries, Skogsstyrelsen.
Clas Fries, Skogsstyrelsen. FOTO: Marie Larsson-Stern

Angreppen ökar

Svampangreppen har ökat successivt sedan millennieskiftet och den mest utbredda svamparten är törskate, som drabbar tall. Men även angrepp av knäckesjuka (tall), skvattramrost (gran) och granrost är i dag vanliga, enligt Skogsstyrelsens lokala konsulenter.

– Det blir allt svårare att få till bra föryngringar och ungskogar. Förutsättningarna har ändrats, det som fungerade bra för 15 till 20 år sedan fungerar sämre i dag, säger Hans Mäkikaltio, konsulent på Skogsstyrelsens distrikt Norra Norrbotten.

Svamparna bakom angreppen

Törskate (tall)

Infekterar barr och unga skott på både äldre och yngre skog. Svampen sprider sig i barken och snörar av stam och grenar så att de dör ovanför såret. Till synes oskadade tallar är ofta infekterade och det kan ta flera år innan skadan syns. Gran och lövträd bör prioriteras vid röjning i angripna bestånd. Överväg att slutavverka vid stora angrepp. Contortatall, liksom gran och lärk på bördig mark, kan vara alternativa trädslag.

Knäckesjuka (tall)

Värdväxlar med asp, som dock inte skadas. Ger sårskador på unga träds skott som böjs eller knäcks. På grund av rotskott är det svårt att röja bort omgivande asp. Knäckesjukan sprids dessutom lättare från rotskottsaspar än från uppvuxna aspar. På asprika områden kan man bli tvungen att föryngra med andra trädslag än tall.

Skvattramrost (gran)

Värdväxlar med skvattram. Främst angrips yngre träd som under sommaren får gula årsbarr med orangea sporer. Angripna barr faller av samma höst. Drabbar gran, främst på fuktiga växtplatser, och frodas under regniga somrar.

Granrost

Drabbar främst unga granar som då får rostbruna barr, men gulfärgning av barrens yttre delar är tidiga symptom. Granrosten angriper inte knoppar och även kraftigt avbarrade granar kan återhämta sig. Nedsatt motståndskraft, ofta i kombination med torka, kan dock leda till insektsangrepp. Tidig och stark förstagallring ger vitala träd och ett torrare beståndsklimat, vilket missgynnar svampen.

Generellt ger svampangrepp nedsatt tillväxt, sällan direkt träddöd. Men ständigt återkommande angrepp sänker tillväxten markant, vilket i dagsläget är ett stort och växande problem i norra Norrland.

Källa: SLU, Skogforsk och Skogsstyrelsen

Det var i Tornedalen, runt millennieskiftet, som törskate började sprida sig på ett nytt, mer aggressivt sätt. Efter en exkursion i området i oktober i år hamnade frågan högt upp på agendan hos Skogsstyrelsens Centrala Skogsskyddskommitté (CSK).

Särskilt utskott

Ett särskilt utskott under kommittén, lett av skogsskötselspecialisten Erik Normark, skriver nu en rapport om skadeläget och hur skogsskötseln kan anpassas till situationen. Rapporten offentliggörs först i mars 2019. Men redan nu kan Erik Normark berätta att cirka en fjärdedel av Norr- och Västerbottens skogar i åldersspannet 18-28 år, alltså framtidsskogar, är i dålig kondition. Bedömningen har gjorts med hjälp av satellitbilder, tagna 2017.

 Erik Normark, Skogsstyrelsen.
Erik Normark, Skogsstyrelsen. FOTO: Ulf Aronsson

Verkliga observationer

Med stöd av observationer i fält bedöms skogarnas svaga hälsa beror på älgbetning och svampsjukdomar. Inte sällan är skogarna ”multiskadade”, det vill säga de plågas av älg och olika svampar samtidigt.

– Rapporten ska ge rekommendationer hur de skadade skogarna kan hanteras och skötas. Men du får återkomma längre fram om du vill ha mer detaljer kring det här, säger Erik Normark, som också är sekreterare i Centrala Skogsskyddskommittén.

Blivit värre

Skogsstyrelsens bild av skogsskadeläget är att det successivt har förvärrats de senaste 15-20 åren. Den bakomliggande orsaken kan antas vara den pågående klimatförändringen.

– Parallellt med mycket omfattande betesskador av klövvilt är angreppen av insekter och svampar mer aggressiva nu och kan bli mer problematiska framöver. Det här hotar omställningen till en bioekonomi och nu gäller det att säkra skogstillväxten i hela landet, säger Erik Normark.

De aktuella svampangreppen började i östra Norrbotten för snart 20 år sedan. Skadorna har sedan dess spridit sig söderut och västerut och omfattar nu stora delar av Norr- och Västerbotten, konstaterar Skogsstyrelsen.

LÄS MER: Multiskadad skog ökar

Multiskador ett av fjolårets plågoris

Här är risken störst för granbarkborre

Diplodia bakom talldöd på Gotland

Relaterade artiklar

Till toppen