Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Ledare 17 november 2017

Att bygden ska leva glöms i ivern att skydda arter

Det blir allt tydligare att inventeringen av nyckelbiotoper har blivit ett - för staten kostnadsfritt - sätt att skydda skog. Det skriver Kerstin Davidson i veckans ledare.

Det här är en ledarartikel skriven av Land Skogsbruks ledarskribenter. Land Skogsbruk är LRFs medlemstidning och partipolitiskt obunden.

 Skogsbäck i en nyckelbiotop i Lima, Dalarna.
Skogsbäck i en nyckelbiotop i Lima, Dalarna. FOTO: Mats P. Ostelius

I en serie angelägna reportage har Mats Ostelius i Land Skogsbruk belyst konflikterna kring skogens biotoper. Artikelserien har tagit avstamp i Lima i nordvästra Dalarna, där oron växer för att alltmer av skogen skyddas från brukande. På det lokala sågverket, med 125 anställda den största industrin i Malungs kommun, oroar man sig för framtida råvarubrist.

Att bygden också ska leva glöms bort i den statliga ivern att skydda skogslevande arter.

Det handlar om de nyckelbiotoper som Skogsstyrelsen upprättar. Dessa beskrivs av Skogsstyrelsen som särskilt skyddsvärda naturområden som är livsmiljöer för hotade arter. Men begreppet nyckelbiotoper har genomgått en förändring sedan det myntades av Skogsstyrelsen i början av 1990-talet. I nummer 45 av Land Skogsbruk intervjuas tre tidigare generaldirektörer för Skogsstyrelsen. Det framgår att begreppet till en början stod för ett pedagogiskt instrument i samband med att skogspolitiken orienterades mot ökad miljöhänsyn:

– Skogsägarna skulle lära sig mer om ekologi och skogens mervärden. Det gjordes som information i all välmening utan krav och styrande lagar, berättade Björn Hägglund som var generaldirektör 1986-1991.

Vad som sedan hände var att FSC-certifierade virkesköpare stoppade all handel med virke från nyckelbiotoper. FSC är branschens egen certifiering, stat och regering vill inte blanda sig i det.

Det är praktiskt för staten. Det olustiga är att det blir allt tydligare att inventeringen av nyckelbiotoper har blivit ett – för staten kostnadsfritt – sätt att skydda skog. Som bortblåst är inslaget av rådgivning och pedagogik. I stället ger sig inventerarna ut i avverkningsanmälda skogsskiften bakom ryggen på skogsägaren. På så vis kan myndigheten stoppa avverkningar.

Mer skog måste skyddas om vi ska nå miljömålet Levande skogar, hävdas från regering och Skogsstyrelse. Men frågan är om miljömålet, så som det är formulerat, någonsin kan nås. Skogens arter ska ha nått ”gynnsam bevarandestatus” enligt miljömålet. Men även om allt skogsbruk upphör kan detta säkerligen inte bli verklighet, vissa arter har så specifika krav på sin livsmiljö att de alltid kommer att vara sällsynta. Miljömålet Levande skogar är snarast en utopi.

Relaterade artiklar

Till toppen