Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Forskning 8 maj 2018

Produktiv skog viktig för mångfalden

Produktiv skog med hög avkastning kännetecknas av en högre biologisk mångfald än lågproduktiv skog, impediment, visar en forskningsstudie.

FOTO: Mostphotos

Forskare från SLU har undersökt förekomsten av skalbaggar i tallved i bland annat impediment och kommit fram till att dessa är mindre artrika som obrukade skogar. Impediment definieras i Sverige som skog med en produktionsförmåga på en skogskubikmeter per hektar och år, exempelvis fjäll, myrar och berg.

Studien visar att impediment och produktiv skogsmark har skilda värden för bevarandet av den biologiska mångfalden.

– Det är inte så att impedimenten är värdelösa. Det finns mycket vedskalbaggar och rödlistade arter även där. Men naturvärdet är lägre än i obrukad produktiv skog, säger Thomas Ranius, institutionen för ekologi, som är en av tre forskare bakom studien, i ett pressmeddelande.

Ska lämnas orörda

Minst 17 procent av varje livsmiljö ska vara skyddad 2020, enligt konventionen om biologisk mångfald. Samtidigt så ska lågproduktiva skogsimpediment lämnas orörda, enligt skogsvårdslagstiftningen.

Slutsatsen att dra av studien är att skyddet av lågproduktiv skog inte kan ersätta skyddet av den högproduktiva. Studien visar att obrukade produktiva skogar var artrikare och hade fler rödlistade arter, inklusive sådana som bara hittades i produktiv skog.

Inga arter vedskalbaggar registrerades i impedimenten som inte fanns i de produktiva skogarna. Och mönstret är likadant över landet, från Småland till Norrbotten. De produktiva skogarna har träd som växer snabbare, men också fler döda träd.

En väg att öka impedimentens naturvärde kan enligt studien vara att öka mängden död ved.

LÄS OCKSÅ: Skogsbruk påverkar vattendrag mindre än jordbruk

Relaterade artiklar

Till toppen