Gå till innehåll
laddar...
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 2 juni 2018

”Vi har avråtts från avverkning – och är nöjda med det”

Det är inte alla som håller med om den kritik som riktas mot myndigheterna när det gäller hanteringen av skogen – ”Vi uppskattar våra kontakter med Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen och Naturvårdsverket vad gäller skydd av vår vackra natur i Roslagen med ovanliga och sällsynta växter och fågelarter”, skriver två skogsägare i ett debattinlägg.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Är kritiken mot Skogsstyrelsen, länsstyrelserna och Naturvårdsverket berättigad vad gäller olika förbud och restriktioner mot avverkning av skog på privat mark?

I tidningsartiklar har kritik framförts mot framför allt Skogsstyrelsen och länsstyrelserna vad gäller deras beslut om intrång i enskildas rätt att förfoga över sin produktiva skogsmark. Även Naturvårdsverket har i många fall kritiserats för ensidigt agerande till förmån för djur- och naturvårdsintressen.

Flera skogsägare har beskrivit hur de drabbats av totalt avverkningsförbud till förmån för olika naturintressen. Det har gällt förekomst av sällsynta växter, till exempel bombmurkla, eller sällsynta djurarter som lavskriva, som har legat till grund för avverkningsförbud.

Vi tycker man bör visa förståelse för myndigheternas förslag om olika slag av skyddsåtgärder. Men samtidigt måste man givetvis kräva att skogsägarna kompenseras fullt ut ekonomiskt för den förlust som inskränkningen innebär. I annat fall är ju åtgärderna att betrakta som ren statlig konfiskation av privatägd egendom.

Under våra snart 25 år som mark- och skogsägare i Roslagen har vi haft åtskilliga kontakter och överläggningar med dessa myndigheter. I några fall har kontakterna skett på vårt initiativ. Det har gällt fall där vi varit tveksamma till huruvida avverkning av skogs skulle vidtas eller om man skulle avstå från detta och i stället låta den vackra skogen bevaras orörd.

Dessa kontakter har resulterat i flera naturvårdsavtal på skyddsvärda områden, ett nyckelbiotopsskydd samt delägarskap i två olika naturreservat. Det sista beslutade naturreservatet kallas Grendalens naturreservat. Huvuddelen av den mark som ingår i reservatet ägs av Sjöhagens gård. Initiativet till reservatet togs av oss som skogsägare genom kontakt med Skogsstyrelsen.

De flesta av dessa överenskommelser/avtal har träffats på frivillig basis. Vi har erhållit skälig ekonomisk ersättning för intrången enligt dåvarande prisnivåer. Med dagens priser på skog och mark borde antagligen ersättningen uppgå till det dubbla. Men det stora värdet för oss är att få uppleva att den vackra gammelskogen eller speciella naturområden med delvis unik fauna bevaras. Det är till stor glädje för oss. Vi har fått uppleva hur vacker gammelskog nära bebyggelse har kalavverkats – en åtgärd som vi aldrig skulle kunna tänka oss att genomföra. Men skogs- och markägare tänker uppenbarligen olika och prioriterar olika värden.

Vi uppskattar våra kontakter med Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen och Naturvårdsverket vad gäller skydd av vår vackra natur i Roslagen med ovanliga och sällsynta växter och fågelarter.

Wåge och Yvonne Forsberg

skogsägare, Sjöhagens gård

LÄS tidigare debatt: ”Staten kysser och slår ihjäl”

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen