Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 20 januari 2017

Sätt mål för svensk skogsproduktion

Hur skogen brukas är avgörande för en hållbar bioekonomi där kol- och oljebaserade produkter ersätts av träråvara för att bygga hus, klara vårt energibehov och ta fram klimatsmarta produkter. Det skriver Göran Rune, Skogsstyrelsen, i ett debattinlägg.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Bild 1/2
Bild 2/2 FOTO: Pär Fornling

I dag finns samhällsmål för miljöarbetet i skogen, medan tydliga mål för skogens användning och tillväxt saknas. Tydliga mål för skogsproduktionen ger ökat fokus och kraft för en fortsatt utveckling av skogsbruket och än mer aktiva skogsägare.

Det finns en stor potential att öka skogsproduktionen och främja bioekonomins utveckling. Den 20 januari samlar vi därför myndigheter och företrädare för hela skogssektorn och startar en samverkansprocess. En satsning väl i linje med ett nationellt skogsprogram för Sverige samt arbetet med FNs hållbarhetsmål. Samtidigt måste arbetet med att säkerställa andra ekosystemtjänster, genom god miljöhänsyn och ett mer varierat skogsbruk, fortsatt utvecklas.

Bioekonomi handlar om en hållbar produktion och användning av biomassa, såsom träråvara, som gör det möjligt att minska klimatpåverkan och användning av fossila råvaror. Den svenska bioekonomin domineras av skogsbruket och produkter från skogen. Ungefär två tredjedelar av det totala förädlingsvärdet inom bioekonomin år 2014 kom från den värdekedja som påbörjas med skogsbruket, enligt myndigheten Tillväxtanalys.

Virkesförrådet i de svenska skogarna är stort, cirka 3,2 miljarder skogskubikmeter och det har ökat med cirka 25 miljoner skogskubikmeter per år sedan millennieskiftet. Dagens avverkningsnivå ligger på 92 miljoner skogskubikmeter. Med nuvarande förutsättningar och ambitionsnivå kommer den högsta hållbara avverkningsvolymen – ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv, år 2020-2029 , vara 95-100 miljoner skogskubikmeter per år. Med en högre ambitionsnivå kan avverkningsvolymerna öka ytterligare.

En hög och lönsam tillväxt i skogen kräver ambitiös skötsel och investeringar av Sveriges skogsägare. Stora utmaningar ligger i dag i att röja ungskogen mer samt att gallra mer och tidigare. Det gör skogen mer motståndskraftig mot skador, höjer dess framtida värde och gör virket mer användbart.

För att skog för miljardbelopp inte ska gå till spillo behöver risken för omfattande skogsskador minska, vilket är möjligt. I dag orsakas de största skadorna av klövvilt. Skaderisken gör att på många håll planteras gran på mark lämpligare för tall. Följden blir sänkt tillväxt och mer stormkänslig skog. Även snytbagge och granbarkborre samt rotröta orsakar svåra skador.

Det behövs ett ökat driv i skogsproduktionsfrågorna. Skogsstyrelsen bedömer att nationella mål för produktion skulle bidra till detta, precis som de nationella miljömålen gör för miljön. Med det som utgångspunkt startar vi arbetet i dag.

Göran Rune

Avdelningschef, Skogsstyrelsen

Till toppen