Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 28 oktober 2018

Ordet ”pågående” feltolkas i debatten om fjällnära skog

Myndigheternas argument för skyddet av fjällnära skog bygger inte på ett nytt juridiskt läge, det vilar istället på krassa ekonomiska bedömningar, skriver Anders Pettersson, Västerbottens allmänningsförbund.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

FOTO: Rolf Segerstedt

I diskussionen om nekade avverkningstillstånd och ersättning i den fjällnära skogen är tolkningen av begreppet ”pågående markanvändning” centralt. Vad avses egentligen med ordet pågående?

Utsläcks verkligen ersättningsrätt på skogsmark när den historiska aktiviteten varit för låg? Ja, det är i alla fall något som Skogsstyrelsen via sitt ombud Kammarkollegiet hävdar idag. Det har funnits formuleringar kring markanvändning liknande dagens sedan början av 70-talet. Själva grundsyftet med sådan lagstiftning torde knappast vara något att tvivla på. Det handlade om ett ekonomiskt skydd för enskilda när samhället trängde sig på. Dagens statliga företrädare verkar inte dela denna uppfattning. Nu gör man sitt bästa för att vrida och vända på definitioner och drömmer om att skaffa samhället gratis rådighet över enskild egendom. Ingen ska tro att statens resonemang kommer att stanna i den fjällnära skogen om det skulle vinna framgång.

Kort resumé: 2015 säger en domstol att Skogsstyrelsen inte tillämpat lagstiftningen på rätt sätt vid tillståndsprövning av föryngringsavverkning i fjällnära skogar. I domen fastslås att avverkningstillstånd ska nekas när ett område innehåller viss naturvärdeskvalitet. Det lagrum som används i Skogsvårdslagen är sedan 1990-tal men har aldrig utnyttjats då Skogsstyrelsen ansett att det saknats medel till ersättningar. Medelsbrist som argument för att inte tillämpa lagen godkändes inte av domstolen.

Domen sprider en oro bland berörda myndigheter om att anslagen för naturskydd kan komma att förbrukas i det fjällnära området. Säkert hade man redan räknat hem att dessa skogar skulle kunna bli gratis bevarade utifrån certifieringsregler och köppolicys. Myndigheterna med Skogsstyrelsen och Kammarkollegiet i spetsen väcker nu liv i gamla tankar om att skogsbruk inte skulle vara pågående markanvändning på en viss del av skogsmarken. Att damma av dessa idéer nu, i samband med befarade kostnadsökningar för staten, är som jag ser det mycket graverande för de inblandade.

Det visar på ett tydligt sätt att deras argument inte bygger på ett nytt juridiskt läge utan att ställningstagandet istället vilar på krassa ekonomiska bedömningar.

Vill man ändra radikalt i praxis, med långtgående konsekvenser för enskilda, måste man ha mycket på fötterna. Har verkligen något hänt som dramatiskt förändrat rättsläget när det gäller markanvändning och intrång? Hur rimmar det med att det vid reservatsbildningar som skett i det fjällnära området under många år och som fortfarande pågår så har skogsbruk alltid ansetts vara pågående markanvändning på skogsmark?

Var tog den generositet vägen som faktiskt finns omnämnd i förarbeten till gällande lagstiftning när definitionen ska tillämpas? Är inte tanken att Skogsstyrelsen ska göra en historisk prövning av aktivitet från fall till fall helt absurd? Nej, i min värd är markanvändningen skogsbruk på all skog och skogsmark som inte ligger i reservat eller inom andra skyddsformer. Det är också så det resoneras i propositionen 1990/91:3 som ligger till grund för paragraferna i Skogsvårdslagen om fjällnära skog.

Jag anser också att ordet ”pågående” feltolkas. Syftningen är enligt mig bara till för att poängtera att det endast är intrånget i den gällande markanvändningen som ska ersättas, inte något annat, eventuellt mer lukrativt, som skulle kunna komma senare. Det som betraktats som skogsmark avsedd för skogsbruk under all tid som den aktuella marken underkastats planering är fortsatt det till dess att markens ägare ansökt om och beviljats omläggning.

Anders Pettersson, Västerbottens Allmänningsförbund

LÄS MER: Centerns vänstersväng skadar skogen

Relaterade artiklar

Läs mer om

Till toppen