Gå till innehåll
svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Debatt 26 juni 2019

Beslutet gör inte att nyckelbiotoperna ökar i nordväst

Västerbottens Allmänningsförbund drar felaktiga slutsatser och räknar på ett sätt som blir missvisande, skriver Skogsstyrelsens avdelningschef Göran Rune angående nyckelbiotoper i Nordvästra Sverige.

Det här är en debattartikel. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

 Debattören menar att felaktiga slutsatser dras om bedömning av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige.
Debattören menar att felaktiga slutsatser dras om bedömning av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige. FOTO: Istock

I en debattartikel är Anders Pettersson, Västerbottens Allmänningsförbund, kritisk till att Skogsstyrelsen inte gått längre när det gäller att ta hänsyn till lokala och regionala förutsättningar och att ställa högre krav vid bedömning av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige. Samtidigt möts vi av kritik från miljöintressen som hävdar raka motsatsen: Skogsstyrelsen har gått alltför långt.

Först vill vi återigen understryka att en inventering av nyckelbiotoper inte är ett sätt att skydda skog. När vi levererar information om skogen till skogsägaren genom inventeringen, är det heller inte ett beslut om avverkning är tillåten eller inte. Om allmänningsförbundet har synpunkter på följderna får man vända sig till certifieringen som beslutar om det.

Utgångspunkten tycks vara att det är Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventerare som ska avgöra hur mycket skog som ska undantas från skogsbruk i nordvästra Sverige. Men det är fullständigt orimligt att lägga sådana förväntningar på en naturvärdesinventering. En sådan fråga måste i så fall avgöras av politiska beslut. Vi menar också att det dras felaktiga slutsatser.

Skogsstyrelsen har tolkat regeringens beslut om att ta ”hänsyn till lokala och regionala förutsättningar” som att kraven för vad som är nyckelbiotop kommer att vara högre i nordvästra Sverige än i resten av landet.

Anders Pettersson skriver att 41 procent av skogsmarksarealen i Sorsele inte används för skogsbruk. Vi tolkar det som att improduktiv skogsmark ingår i den arealuppgiften. För de fyra kommuner i Västerbottens län som ingår i nordvästra Sverige är arealandelen produktiv skogsmark som enligt Skogsstyrelsens bedömning kan ingå i det förenklade måttet för livsmiljö för krävande arter knappt 20 procent. Den improduktiva skogsmarken kan visserligen hålla höga naturvärden och utgöra livsmiljö för vissa krävande arter, men den är inte representativ för alla skogsmiljöer och därför blir sättet att räkna missvisande.

Vi har jämfört de skattningar av totalarealen nyckelbiotoper som gjorts baserat på inventeringar från år 2000 och år 2018. Där drar vi slutsatsen att det finns ungefär lika mycket nyckelbiotoper i nordvästra Sverige utanför formellt skyddade områden vid de båda tillfällena. Därför går det inte att dra slutsatsen att den metod som Skogsstyrelsen tagit fram medför att arealen nyckelbiotoper har ökat.

Inom nordvästra Sverige har hittills cirka 120 000 hektar nyckelbiotoper registrerats. Den skattning som är gjord baserat på inventeringar hösten 2018 indikerar att det kan finnas drygt en halv miljon hektar nyckelbiotoper i nordvästra Sverige. Det går inte att jämföra arealen registrerade nyckelbiotoper med den skattade totalarealen nyckelbiotoper, och sedan dra slutsatsen att det blir fler nyckelbiotoper. Hur stor del av de hittills oregistrerade nyckelbiotoperna som kommer att hittas beror främst på hur stora inventeringsinsatser som görs i framtiden.

Vi noterar att skogsbruket tycker vi borde ha lagt ribban ännu högre och att det finns miljöintressen som tycker precis tvärt om. Det ingår i en myndighets roll att hantera olika synpunkter men agera utifrån dess uppdrag. Men debatten blir mer konstruktiv om vi tydligt redovisar vad olika fakta och siffror står för.

Göran Rune

Chef för skogsavdelningen, Skogsstyrelsen

Relaterade artiklar

Till toppen