Gå till innehåll

Psst...

Till den som ser detta: ha en underbar dag! :)

svg_comments atlicons_arrow svg_facebook svg_linkedin svg_mail atlicons_menu svg_playsvg_search atlicons svg_twitter atlicons_facebook_f atlicons_login dlp-lrftag
Skog 1 februari

Henric vann i målet om bombmurklan

Skogsägaren Henric Skane vann mot länsstyrelsen i Värmland angående ett avverkningsförbud på grund av förekomst av bombmurkla på hans fastighet. Mark- och miljööverdomstolen gick på Skanes linje och ändrar den tidigare domen i mark- och miljödomstolen.

Henric Skane
Bild 1/2Henric Skane FOTO: Øyvind Lund
Bild 2/2 FOTO: Mattias Jansson

Mark- och miljööverdomstolen skriver i domslutet, som offentliggjordes på onsdagseftermiddagen, att mark- och miljödomstolens dom ändras och att mark- och

miljööverdomstolen "undanröjer länsstyrelsens i Värmlands län beslut från den 10 februari 2015". Målet visas åter till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.

Försvårad markanvändning

Mark- och miljööverdomstolen bedömer att det inte varit lagstiftarens avsikt att tillämpningen av artskyddsförordningen avsevärt ska försvåra pågående markanvändning. 

Markägarens Henric Skane har yrkat på att få dispens från länsstyrelsen förbud, vilket alltså tidigare avslagits av mark- och miljödomstolen. Nu anser mark- och miljööverdomstolen att länsstyrelsen ska pröva saken på nytt.

Proportionalitet

Det ska göras med hänsyn taget till den så kallade proportionalitetsprincipen, det vill säga att olika intressen ska vägas mot varandra. I det här fallet handlar de om att samhällets krav på artskydd ska ställas mot Henric Skanes rätta att bruka sin mark.

”Om prövande myndigheter finner att en tillämpning av de nationella fridlysningsbestämmelserna i det enskilda fallet skulle leda till, att pågående markanvändning avsevärt försvåras, bör åtgärden inom ramen för ett dispensförfarande bedömas som tillåten enligt förordningens bestämmelser", skriver domstolen.

I domen står det också att en dispens ska ges på ett sådant sätt att fridlysningsbestämmelserna upprätthålls utan att rådigheten över marken inskränkts i betydande grad.

Ekonomisk ersättning

Länsstyrelsen ges också i uppdrag att pröva om det går att upprätthålla skyddet av bombmurklan genom områdesskydd eller på ett annan sätt som ger markägaren ekonomisk ersättning.

Länsstyrelsen ska också pröva om skydd för bombmurklan i området kan ges genom en mindre ingripande skogsbruksåtgärd.

”Med hänsyn härtill ska målet återförvisas till länsstyrelsen för fortsatt handläggning”, skriver mark- och miljööverdomstolen.   

 

TYCK TILL: Ska samhället få förbjuda skogsbruk på grund av sällsynta arter?

Till toppen